นางสาวชัณญานุช มหาวงค์ทอง
ฝ่ายบัญชี

อายุ 42 ปี

การศึกษา

  • ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมงคลวิทยาคม จังหวัดลำพูน
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ สาขาการบัญชี
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ สาขาการบัญชี
  • ปริญญาตรี คณะบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

  • ทำงานที่ สำนักงานเกรียงไกรทนายความและการบัญชีธุรกิจ ตำแหน่งธุรการ

ปัจจุบัน

  • ฝ่ายธุรการและบังคับคดี สำนักงานกฎหมาย พัฒนพงษ์ พงษ์แก้ว
2021 © All Rights Reserved