นายมนตรี สามารถ
ทนายความประจำสำนักงาน

อายุ 41 ปี ใบอนุญาตว่าความเลขที่ 2086/2547 เชี่ยวชาญคดีแพ่งและพาณิชย์ คดีอาญา คดีแรงงาน คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ

การศึกษา

  • ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2535
  • ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2540
  • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 2545
  • ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมันที่ 56 ปี 2546

ประวัติการทำงาน

  • ทำงานที่สำนักงานเกรียงไกรทนายความและการบัญชีธุรกิจ ตำแหน่งทนายความ
  • กรรมการสภาทนายความจังหวัดลำพูน
  • กรรมการชมรมทนายความจังหวัดลำพูน
  • กรรมการสภาทนายความภาค 5

ปัจจุบัน

  • ทนายความ สำนักงานกฎหมาย พัฒนพงษ์ พงษ์แก้ว
2021 © All Rights Reserved