นางสาวชุติกาญจน์ บุญกุล
ทนายความประจำสำนักงาน

ใบอนุญาตว่าความเลขที่ 2258/2546 เชี่ยวชาญคดีอาญา คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ คดีแพ่งและพาณิชย์

การศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 26
 • ผ่านการฝึกอบรมวิชาวิชาว่าความ รุ่นที่ 20 จากสภาทนายความ
 • ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมันที่ 59 ปี 2549
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาการจัดการและบริหารโครงการ
 • ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 6

ประวัติการทำงาน

 • ทำงานที่สำนักงานเกรียงไกรทนายความและการบัญชีธุรกิจ ตำแหน่งทนายความ
 • รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • กรรมการสภาทนายความจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2550-2552
 • กรรมการสภาทนายความจังหวัดลำพูน
 • กรรมการชมรมทนายความจังหวัดลำพูน

ปัจจุบัน

 • ทนายความ สำนักงานกฎหมายพัฒนพงษ์ พงษ์แก้ว
2021 © All Rights Reserved