นายพัฒนพงษ์ พงษ์แก้ว
หัวหน้าสำนักงาน

ใบอนุญาตว่าความเลขที่ 1653/2544 เชี่ยวชาญคดีแพ่งและพาณิชย์ คดีครอบครัว และคดีปกครอง

การศึกษา

 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2535
 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2538
 • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 5
 • ผ่านการฝึกอบรมวิชาวิชาว่าความ รุ่นที่ 16 จากสภาทนายความ
 • ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 5
 • ประกาศนียบัตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 1

ประวัติการทำงาน

 • ทำงานที่สำนักงานเกรียงไกรทนายความและการบัญชีธุรกิจ ตำแหน่งทนายความ - ทำงานที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิประชาชนลำพูน ตำแหน่งทนายความอาสา
 • กรรมการสภาทนายความจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2550-2559
 • กรรมการสภาทนายความภาค 5 พ.ศ. 2559-2562
 • อนุกรรมการ คณะกรรมการด้านกิจการกฎหมาย พรรคการเมือง และการออกเสียงประชามติ จังหวัดลำพูน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน
 • ประธานชมรมทนายความจังหวัดลำพูน
  ปัจจุบัน
 • ทนายความ หัวหน้าสำนักงานกฎหมายพัฒนพงษ์ พงษ์แก้ว
 • กรรมการดำเนินงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
2021 © All Rights Reserved